19 آذر 1396 14:57:38
ارائه پيوست معرفي پروژه‌هاي ملي و استاني قابل مشاركت و واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني در لايحه بودجه سال 1397

با توجه به سياست دولت براي توسعه مدل مشاركت عمومي- خصوصي در طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، امسال براي اولين بار پيوست جداگانه در لايحه بودجه با عنوان «توسعه مشاركت بخش عمومي با بخش خصوصي و تعاوني با تأمين منابع مالي ويژه، براي اتمام پروژه ها» تدوين شد. دولت در نظر دارد اعتبار در حدود 15 هزار ميليارد تومان را بعنوان آورده دولت از منابع عمومي در پروژه‌هاي مشاركت عمومي- خصوصي تامين نمايد. از طرف ديگر 10 درصد از منابع ورودي صندوق توسعه ملي بصورت ريالي به ميزان 5/17 هزار ميليارد تومان و متناسب با آورده دولت، 30 هزار ميليارد تومان از منابع بانك‌ها و تامين مالي خارجي بصورت تسهيلات با نرخ ترجيحي به سرمايه‌گذاران اين طرح‌ها در قالب سازوكار تبصره 19 لايحه بودجه سال 1397 ارائه مي‌شود. پيش بيني مي‌شود با ميزان آورده سرمايه‌گذاران طرح‌ها و منابع ذكر شده حدود 70 هزار ميليارد تومان براي اتمام پروژه‌ها اختصاص داده خواهد شد. در ادامه پيوست مذكور ارائه مي‌گرددPowered by Tetis PORTAL