پروژه هاي واگذار شده
6 بهمن 1397 16:0:55

رديف

عنوان

لينك دانلود

1

كاربرگ گزارش در سال ۹۷

2

نمونه قراردادهاي مشاركت و واگذاري

فرمت قرارداد بهره‌برداري و نگهداري بيمارستان

3

قرارداد واگذاري استخر شال

4

قرارداد واگذاري سالن بعثت

5

قرارداد واگذاري سالن چندمنظوره محمود اباد

6

نمونه گزارشهاي تصميم به واگذاري

گزارش تصميم به واگذاري استخر پلدختر

7

ورزش

8

گزارش تصميم به واگذاري پروژه خوابگاه و سلف سرويس بروجرد

9

گزارش تصميم به واگذاري سرويس بروجرد-زاغه

10

شركت آبفا

11

صندوق و ميراث

12

كمپ گردشگري پلدختر

13

گزارش تصميم به واگذاري مجتمع پرورش ماهي سردآبي سلسله

14

گزارش تصميم به واگذاري هنرستان هنرهاي زيبا

15

كاربرگ‌هاي گزارش عملكرد دستگاه‌هاي استاني

16

پيش‌نويس راهنماي تدوين گزارش تصميم به واگذاري

17

دستورالعمل شرايط واگذاري طرح‌ها با اعمال آخرين اصلاحات

18

كاربرگ‌هاي گزارش عملكرد دستگاه‌هاي مركزي

19

پرسشنامه شناسايي عوامل بازدارنده و پيش‌برنده مشاركت عمومي - خصوصي
Powered by Tetis PORTAL