در باره ما:

با احيا و تغيير ساختار سازمان برنامه و بودجه كشور و توجه ويژه مجلس و دولت به برون سپاري وظايف غير حاكميتي و مشاركت بخش غير دولتي در پروژه هاي جديد، نيمه تمام و آماده بهره برداري، بخش ويژه‌اي در سازمان برنامه و بودجه كشور تحت عنوان امور بنگاهها، شوراها و توسعه مشاركتهاي مردمي شكل گرفت تا متولي اين امر در كشور شود.

.

توجه ويژه به قراردادهاي مشاركت عمومي  خصوصي و هموار نمودن فرايند واگذاري از اقدامات اساسي و اوليه‌اي است كه بايد بدان پرداخت.تجربه جهاني حاكي از آن است كه كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه جهت مديريت، آموزش و جذب سرمايه گذار از طريق وب سايت ويژه اي تحت عنوان مشاركت عمومي -  خصوصي توانسته اند اهداف خودرا اجرايي نمايند.

حال با توجه به نقش محوري مسئوليت‌هاي فرابخشي سازمان در اين حيطه، پورتال ملي مشاركت‌هاي عمومي - خصوصي براي ساماندهي و رشد اين حوزه در پروژه‌هاي مختلف راه‌اندازي و در اختيار فعالان اقتصادي قرار مي‌گيرد.

از طرفي به استناد جزء 1 بند د تبصره  19 قانون بودجه 1396 سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف گرديد بازار الكترونيك طرحهاي عمراني و سرمايه گذاري زير ساختي را ايجاد نمايد تا بستري عملي براي بهبود مديريت طرحها و تغيير از الگوهاي سنتي به روشهاي نوين مانند «مشاركت عمومي و خصوصي» يا «واگذاري به بخش خصوصي» باشدكه در همين راستا پرتال ملي مشاركت عمومي خصوصي عهده دار اين تكليف قانوني است مشاركت عمومي-خصوصي را مي‌توان مدلي براي تامين مالي پروژه‌هاي زيرساختي ،زير بنايي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه‌اي دانست

 

 
Powered by Tetis PORTAL