17 بهمن 1395 16:27:6
توفيق دولت در واگذاري 2529 طرح تملك دارايي سرمايه اي
محسن حاجي ميرزايي دبير هيئت دولت در پادداشتي به تشريح وضعيت واگذاري پروژه هاي نيمه تمام طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي پرداخت

منابع دولتي براي پاسخگويي به نيازهاي متنوع و بسيار گسترده توسعه و پيشرفت كشور از كفايت لازم برخوردار نيست و شتاب دادن به روند پيشرفت و تعالي كشور به منابعي بسيار بيشتر از منابع دولتي نياز دارد و به همين دليل جلب مشاركت سرمايه هاي داخلي و خارجي براي عمران و آباداني كشور يك ضرورت راهبردي است.

بخشي از وقت جلسه امروز هيات دولت به استماع و بررسي گزارش سازمان برنامه و بودجه از اقدامات و نتائج واگذاري طرح هاي عمراني به بخش خصوصي اختصاص داشت. واگذاري طرح هاي عمراني به چند دليل، ضروري و مهم است:

اول. يكي از موضوعات مهم و راهبردي در اداره كشور، فراغت دولت از تصدي گري و تمركز بر نقش هاي حاكميتي و تنظيم گري است. تصدي هاي دولتي به بزرگ شدن دولت و اشتغال آن به امور غير ضروري و انصراف از يا كاستي در ماموريت هاي اصلي منجر مي شود، هزينه هاي دولت را افزايش مي دهد و به دليل اقتضائات و شرائط خاص بخش دولتي از كارائي و اثربخشي لازم برخوردار نخواهد بود. درآمدهاي سرشار نفتي و اشتياق به دخالت در همه امور به تدريج دولتهاي ما را بزرگ كرده است و از تحرك مناسب آن كاسته است. از سالها قبل، موضوع كاستن از تصدي ها و اهتمام به ماموريتهاي حاكميتي مورد توجه دولتها قرار گرفته است اما همچنان وابستگي به رويه هاي پيشين، توفيق در سبك كردن بارهاي تصدي را با مانع جدي مواجه كرده است.

دوم. در طي چند دهه اخير موضوع طرح هاي نيمه تمام يكي از دغدغه هاي مهم دولتها بوده است و معمولا ضمن انتقاد از دولتهاي قبلي به خاطر ايجاد تعهداتي فراتر از ظرفيت منابع مالي در دسترس، خود نيز عملا به دلايل متعددي بر آن افزوده اند (اين دلائل را مي توان جداگانه مورد بحث قرار داد). تعيين تكليف اين طرح ها يك ضرورت مهم است. طولاني شدن اجراي طرح ها موجب افزايش هزينه هاي آن مي شود، ارزش اقتصادي آن را به دليل تاخير در بهره برداري به چالش مي كشد و به شكل گيري نوعي حس ناكارآمدي در جامعه نسبت به مديران منجر مي شود.

سوم. منابع دولتي براي پاسخگويي به نيازهاي متنوع و بسيار گسترده توسعه و پيشرفت كشور از كفايت لازم برخوردار نيست و شتاب دادن به روند پيشرفت و تعالي كشور به منابعي بسيار بيشتر از منابع دولتي نياز دارد و به همين دليل جلب مشاركت سرمايه هاي داخلي و خارجي براي عمران و آباداني كشور يك ضرورت راهبردي است.

بنابراين، واگذاري طرح هاي عمراني به بخش خصوصي هم از جهت كاستن از بار تصدي هاي دولتي، تسريع در تعيين تكليف طرح هاي نيمه تمام و هم كاستن از هزينه هاي عمراني و جاري دولت يك اقدام اساسي و مهم است كه در ديدار هيات دولت با مقام معظم رهبري نيز مورد تاكيد ايشان قرار گرفت و از تاثير اين اقدام در توسعه اشتغال سخن گفتند. در برنامه هاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نيز واگذاري 2500 طرح عمراني به بخش خصوصي تصريح شده است.

گزارش سازمان برنامه هرچند از توفيق دولت در واگذاري 2529 طرح و عملكردي بيش از هدف تعيين شده در سال جاري حكايت دارد اما با عنايت به حدود 500 هزار ميليارد تومان طرح هاي نيمه تمام در كشور به نظر مي رسد كه اين روند بايستي شتاب و دولت و مجلس با حذف و اصلاح موانع پيشروي اين اقدام، زمينه را براي افزايش هرچه بيشتر واگذاري ها مساعد كنندPowered by Tetis PORTAL